Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Maison B. Brut”: dhr. Nomi Penneman, met commerciële benaming Maison B. Brut, gevestigd te 8670 Koksijde, Lucie Gerardstraat 2 en met ondernemingsnummer 0656.778.882; “De Klant”: de koper van een artikel van Maison B. Brut, zijnde een Consument dan wel een professionele klant; “Consument” heeft de betekenis in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer de Klant het artikel dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden

Artikel 2. Toepassing

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten en bestellingen en de daaruit voortvloeiende leveringen en verkopen beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Maison B. Brut worden door de Klant aanvaard door het loutere feit van het plaatsen van een bestelling bij Maison B. Brut. Onderstaande algemene voorwaarden hebben voorrang op de contractvoorwaarden voorkomend op de documenten van de Klant, waardoor deze voorwaarden als niet bestaande dienen te worden beschouwd. 

Maison B. Brut behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op de reeds bestaande bestellingen en de daaruit vloeiende overeenkomst.

Artikel 3. Offertes, aanvaarding van bestellingen  

Alle offertes van Maison B. Brut zijn vrijblijvend. Maison B. Brut is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd wordt door Maison B. Brut. De informatie omtrent de producten van Maison B. Brut (zijnde wijnen, champagne, schuimwijnen, crémants, cava, cocktails op tap, … (hierna “Producten” genoemd)) en de prijszetting zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Al de prijzen van Maison B. Brut zijn exclusief BTW behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Maison B. Brut kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst, bestellingen en leveringen te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste. 

Bij het voorstellen van Producten door Maison B. Brut aan de Klant kunnen flessen worden aangeboden ter kennismaking met de (eventuele nieuwe) Producten. Deze flessen worden niet in rekening gebracht indien de Klant bij de eerstvolgende bestelling bij Maison B. Brut een bestelling plaatst die minstens gelijk is aan de waarde van de aangeboden flessen. Indien er geen bestelling volgt, dan wel de eerste bestelling kleiner is dan de waarde van de aangeboden flessen, zullen de flessen door Maison B. Brut in rekening worden gebracht ten laste van de Klant.

Artikel 4. Leveringen van Producten 

De eigendom van de Producten gaat pas over op de Klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de Klant vanaf de levering/afhaling, ongeacht of de betaling al dan niet reeds plaatsvond.

Maison B. Brut verwacht van de Klant om tijdens de levering zoveel mogelijk te participeren, dit teneinde de service verlening optimaal te houden, en te zorgen voor vlotte toegankelijkheid van de ruimtes, aanwezigheid, controle bij de leveringen, …. De Klant wordt geacht de goede doorgang te waarborgen en aan te tonen. Iedere schade die het gevolg is van geen goede doorgang is integraal ten laste van de Klant en zal aan de Klant worden aangerekend.

Elektronische leveringsbonnen zullen worden beschouwd als aanvaard door de Klant, tenzij eventuele vergissingen bij levering worden gemeld door de Klant aan Maison B. Brut binnen de 48u na verzending van de elektronische leveringsbon door Maison B. Brut op het door de Klant vooraf meegedeelde e-mailadres. 

De meegedeelde leveringstijdstippen zijn steeds bindend voor de Klant. Er kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt op leveringsroutes. Als aan de levering door toedoen van de Klant geen uitvoering kan worden gegeven op het leveringstijdstip, is de Klant aan Maison B. Brut een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50,00 EUR, excl. BTW voor transportkosten. 

Ingeval van een foutief geplaatste bestelling door de Klant, zal voor een rechtzetting van de bestelling een administratieve kost van 50,00 EUR, excl. BTW in rekening worden gebracht door Maison B. Brut. Wanneer Maison B. Brut de foutief geplaatste bestelling al reeds aan het uitvoeren/het leveren is, heeft Maison B. Brut recht op volledige betaling van de foutief geplaatste bestelling. 

Eventuele vertragingen in de uitvoering van de verbintenissen door Maison B. Brut kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding. De Klant kan deelleveringen niet weigeren. 

Artikel 5. Bruikleen 

Bepaalde goederen zoals glazen, sommerliers en ijsemmers kunnen door Maison B. Brut bij het aanvatten van de commerciële samenwerking in bruikleen worden gegeven aan de Klant, mits afname van de volledige of gedeeltelijke wijnkaart bij Maison B. Brut. 

De Klant erkent uitdrukkelijk dat de in bruikleen gegeven goederen te allen tijde eigendom blijven van Maison B. Brut. Bij glasbreuk zullen de in bruikleen gegeven glazen gefactureerd worden aan verkoopprijs door Maison B. Brut ten laste van de Klant.

De Klant is steeds gehouden tot teruggave van de in bruikleen gegeven goederen op het einde van de commerciële samenwerking, in perfecte staat. Indien de in bruikleen gegeven goederen op het einde van de commerciële samenwerking niet of niet in perfecte staat worden teruggeven, is Maison B. Brut steeds gerechtigd betaling te eisen lastens de Klant van de verkoopwaarde ervan. 

Maison B. Brut zal steeds het recht hebben de bruikleen met onmiddellijke ingang te beëindigen wegens ernstige tekortkoming, in de volgende gevallen (niet limitatieve opsomming): 

  • indien de Klant een vervallen en niet-geprotesteerde, of geprotesteerde factuur, binnen de 8 dagen na daartoe bij aangetekende brief aangemaand te zijn, niet betaalt; 
  • ingeval van faillissement, een procedure van gerechtelijke reorganisatie, onvermogen of het begin van enige ontbindings- of vereffeningsprocedure met betrekking tot de Klant
  • ingeval eenzijdige verbreking van samenwerking door de klant. 

Maison B. Brut heeft dan de keuze tussen ofwel betaling te eisen van de verkoopwaarde van de in bruikleen gegeven goederen; ofwel de teruggave te eisen van de in bruikleen gegeven goederen, in perfecte staat. Indien de in bruikleen gegeven goederen niet in perfecte staat worden teruggeven, is Maison B. Brut alsnog gerechtigd betaling te eisen van de verkoopwaarde van de in bruikleen gegeven goederen. 

Op verzoek van de Klant kunnen de in bruikleen gegeven glazen worden gegraveerd mits bijbetaling van de gravurekost die ten laste van de Klant zal worden gefactureerd.

In geval de Klant glazen wenst bij te bestellen zullen deze door Maison B. Brut worden gefactureerd aan verkoopwaarde ten laste van de Klant. 

Glazen worden ook enkel maar gegeven aan de hand van bewezen omzet. Per schijf van 1000€, kunnen 6 glazen worden toegekend. Alle extra glazen die gevraagd worden binnen 1 jaar, die de omzet overschrijden, zullen automatisch aangerekend worden. Hetzelfde geldt voor de overige producten.

Artikel 6. Drukwerk  

Bij het aangaan van een commerciële samenwerking van minstens 24 maanden met Maison B. Brut wordt het eerste drukwerk van de wijnkaarten van de Klant kosteloos door Maison B. Brut aangeboden, mits de Klant uit de aangeboden ontwerpen van Maison B. Brut kiest. Navolgende bestellingen van drukwerk door de Klant bij Maison B. Brut, vallen steeds ten laste van de Klant en zullen door Maison B. Brut worden doorgefactureerd aan de Klant. 

Bij voortijdige beëindiging van de commerciële samenwerking zal de kostprijs van het drukwerk integraal ten laste van de Klant vallen en door Maison B. Brut worden doorgefactureerd aan de Klant. 

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten 

Behoudens andersluidende overeenkomst is de Klant verplicht tot contante betaling van de facturen van Maison B. Brut binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Het toestaan van betalingsuitstel kan louter beschouwd worden als gedoogzaamheid en doet geen afbreuk aan de eisbaarheid van de facturen van Maison B. Brut. 

Alle klachten dienen schriftelijk geformuleerd te worden, per aangetekend schrijven en dit binnen de 2 dagen na ontvangst van de facturen. Na deze termijn worden klachten als laattijdig en onbestaande beschouwd.

Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken. 

Indien Maison B. Brut haar factuur dient te richten aan een andere firma dan de besteller, worden beide als klant beschouwd en zijn beide hoofdelijk tot het factuurbedrag en de toebehoren gehouden.

Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest op gelijk aan de verwijlinterestvoet overeenkomstig de Wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002, ook van toepassing ingeval de Klant een Consument is. Naast en boven deze conventionele verwijlinterest, zal de Klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag en per factuur, met een minimum van 150,00 EUR, en dit ter vergoeding van de kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals administratiekosten, kosten kaskrediet, enz. 

Naast en bovenop de conventionele intresten en het conventionele schadebeding, zal de Klant tevens betaling verschuldigd zijn van alle kosten en erelonen van de advocaat waarop Maison B. Brut beroep dient te doen, zowel voor de buitengerechtelijke als gerechtelijke stappen tot inning van de facturen van Maison B. Brut. 

Alle geleverde Producten blijven de volledige eigendom van Maison B. Brut tot de integrale betaling van alle vorderingen van Maison B. Brut, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard, alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant. 

Tevens behoudt Maison B. Brut zich het recht voor om, in het geval de facturen op de vervaldag niet zijn betaald, de levering van de Producten op te schorten tot alle vervallen facturen zijn vereffend. 

Door met Maison B. Brut te contracteren, komt de Klant met Maison B. Brut uitdrukkelijk overeen dat Maison B. Brut steeds schuldvergelijking kan toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn. 

De professionele Klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid der leveringen. De Klant zal dan desnoods zelf een vordering dienen te stellen, die echter in geen geval de vordering tot betaling van het openstaande saldo zal kunnen vertragen of opschorten.

Artikel 8. Nietigheidsbeding 

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

Artikel 9. Samenwerking met betrekking levering van Keykegs of vaten van wijn. 

De levering van wijnen in keylegs en/of vaten die door B.brut wordt voorzien, zorgen ervoor dat er een verplichte samenwerking ontstaat, bij het aanvaarden en betalen van de eerste factuur, gedurende een periode van 3 jaar. Deze samenwerking kan enkel stopgezet worden, mits het aanvaarden van een opzegperiode van 6 maanden. Anders zal er een schadevergoeding gevraagd worden voor de resterende periode van de duur van 3 jaar. Bij het verstrijken van 3 jaar, wordt de samenwerking, door stilzwijgend akkoord automatisch jaarlijks verlengd, met het aanvaarden van dezelfde voorwarden. 

Indien er gedurende de samenwerking vaten of keykegs worden afgenomen van een concurrent, zal er een schadevergoeding moeten betaald worden, per afgenomen vat/keykeg, van 20€ per vat/keykeg. 

Artikel 10. Samenwerking met betrekking volledige wijnkaart 

Bij het aanvaarden van de eerste factuur, en het betalen van deze factuur, aanvaardt de klant de samenwerking met B.Brut voor een volledige wijnkaart, gedurende een periode van 3 jaar. De periode is enkel opzegbaar gedurende de eerste 3 jaar, mits onderling akkoord, en het aanvaarden van een opzegperiode van 6 maanden. Na het verstrijken van 3 jaar, wordt de samenwerking automatisch jaarlijks vernieuwd. Dit houdt in dat de klanten effectief alle wijnen, die op de kaart worden vermeldt, zal afnemen bij Maison B.Brut. Indien er wijnen gedurende de samenwerking worden afgenomen van een andere leverancier of keten, heeft B.brut het recht per fles, een schadevergoeding te eisen van 1€, gedurende de geschonden periode. De wijnkaart wordt gedrukt op kosten van B.Brut, indien de klant de samenwerking verbreekt, zal deze kosten doorgefactureerd worden aan de klant. 

Artikel 11. Sponsoring

Indien goederen of materiaal, of roerende goederen worden gefinancieerd door B.brut, op aanvraag van klant, wordt er automatisch een samenwerking afgesloten van 3 jaar. Deze kan niet verbroken worden, tenzij de investering door de klant, aan de oorspronkelijke waarde wordt terugbetaald, met een rente van 15%, ter schadevergoeding van vervroegde verbreking van contract

Artikel 12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 

In geval van geschil van welke aard ook, zullen alleen de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd zijn. Bovendien zal uitsluitend het Belgische Recht van toepassing zijn.

WINE- & FOODPAIRING

Tijdens iedere tasting is het steeds ook mogelijk of food bij te bestellen. Wij zijn gespecialiseerd om alle wijntjes te matchen aan het ideale gerecht en omgekeerd. Zodat je de maximale smaakbom uit zowel je food als je dranken haalt! Klik hieronder zeker eens door naar onze Facebookpagina en B.Friend of B.Brut. Hierop worden regelmatig wine- & foodpairing ideetjes gepost.

MORE THAN WINE

Ontdek ons nieuw assortiment delicatessen en fijne buitenlandse / Franse wijnen. Cadeautip : Alles is steeds beschikbaar in een geschenkdoosje, samengesteld naar jullie smaak en budget!